Preko Crne Gore U Zemlju Gega - kamui.ml

srpsko albanski sukob wikipedia - srednji vek neki autori sme taju po etak srpsko albanskog sukoba u srednji vek kada su srpski vladari zaposeli teritorije naseljene albancima u 14 veku car du an je osvojio ve inu albanskih oblasti proglasiv i se cara srba grka bugara i arbanasa, srpsko albanski sukob wikipedija - srpsko albanski sukob je neprijateljstvo izme u srba i albanaca koje je otvoreno ili latentno trajalo tokom itavog 20 stolje a vi e puta prerastaju i u oru ani sukob